Política De Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L.  informa als usuaris de l’aplicació (d’ara en endavant, l’Aplicació), sobre el tractament de les dades personals, que ells voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització del servei.

  1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L.,, amb CIF B66645672 i domicili a efectes de notificacions a: C/ Tuset 23-25, 08006, Barcelona i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 45071, Foli 126, Full 476016, inscripció 1a (a partir d’ara, el Responsable del Tractament), és l’entitat responsable del tractament de les dades facilitades pels clients de l’Aplicació (d’ara en endavant, l’/els Usuari/s).

  1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES.

Per a procedir al registre, accés i posterior ús de l’Aplicació, l’Usuari haurà de facilitar – de manera voluntària -, dades de caràcter personal (essencialment, identificadores i de contacte), les quals seran incorporades a suports automatitzats titularitat de CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L. La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i en el seu cas, eliminació, de les dades proporcionades pels Usuaris, constituiran operacions de tractament dutes a terme pel Responsable, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l’Aplicació, mantenir la relació de prestació de serveis i/o comercial amb l’Usuari, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei. Si l’Usuari així ho ha sol·licitat, les dades personals facilitades per l’Usuari – especialment, el correu electrònic – podran emprar-se també per a remetre butlletins (newsletter), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de l’Aplicació, sempre i quant, l’Usuari hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés per a la recepció d’aquestes comunicacions via electrònica.

CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L. realitzarà estadístiques, sobre les quantitats de residus generats i sobre  les recollides per millorar els serveis que el Proveïdor ofereix i poder compartir-ho amb el client i a xarxes socials, web o esdeveniments del sector. A les estadístiques realitzades no es permet recollir cap dada personal dels usuaris concrets, per garantir d’aquesta forma, la seva confidencialitat (aquesta informació es recopila de manera anònima.

  1. LEGITIMACIÓ.

El tractament de les dades de l’Usuari, es realitza amb base al consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’Usuari, posat a la seva disposició mitjançant la present política de privacitat, que haurà d’acceptar a través d’una clara acció afirmativa, marcant la casella corresponent. En cas que l‘Usuari no faciliti a CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L. les seves dades, o ho faci de manera errònia o incompleta, no serà possible procedir a l’ús de l’Aplicació. Aquesta base jurídica legitima el tractament de les dades. Prèvia a la sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de l’Aplicació, es posaran a disposició de l’usuari els termes i condicions que regeixen aquesta Aplicació.

  1. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals proporcionades per l’Usuari, es conservaran en els sistemes i bases de dades del Responsable del Tractament, mentre aquell continuï fent ús de l’Aplicació, i sempre que no sol·liciti la seva supressió. Amb l’objectiu de depurar les possibles responsabilitats derivades del tractament, les dades es conservaran per un període mínim de cinc anys.

  1. DESTINATARIS.

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L., excepte per obligació legal o, en qualsevol cas, prèvia sol·licitud del consentiment de l’Usuari. D’una altra banda, CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L. podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l‘Usuari, a tercers proveïdors de serveis, amb els que hagi subscrit acords d’encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per a prestar un servei en favor i per compte del Responsable.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar un anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 d’Estats Units (“Google”) , en els seus servidors d’Estats Units.

  1. RETENCIÓ DE DADES.

CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L. informa a l’Usuari que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut de l’establert a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i tan sols podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així les requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, es farà en virtut del disposat per la normativa sobre protecció de dades personals, i sota el màxim respecte a la mateixa.

  1. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ.

El Responsable del Tractament adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes. Si bé el Responsable, realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, tanmateix, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels Usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels Usuaris, ja que les citades dades podrien haver sigut suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis facilitats o prestats a través de l’Aplicació, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades pel Responsable del Tractament, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’Usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’Usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al Responsable.

  1. DRETS DELS USUARIS.

CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L. informa a l’Usuari que té a la seva disposició els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podrà exercir mitjançant petició dirigida al correu electrònic: info@biosity.io. Així mateix, l’Usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, i a interposar reclamacions de drets front a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

  1. COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA.

En aplicació de la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS DE CATALUNYA, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En el cas d’usuaris amb els que existeixi una relació contractual, jurídica o de serveis prèvia, el Responsable del Tractament, sí està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del Responsable que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En cas de què  l’Usuari vulgui donar-se de baixa a l’hora de rebre les citades comunicacions, podrà fer-ho remetent la seva voluntat per mail al correu electrònic: info@biosity.io